Политика за защита на данните


Он-лайн Политика за защита на данните на МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД , с ЕИК 205567373 и адрес: гр.Шумен,ул.Ген.Скобелев №41-1 ап.3. МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД е Администратор на Вашите лични данни получени през този сайт! Можете да се свържете с нас и управителя г-жа М. Желева по телефон на: +359 888700158 или чрез имейл на privacy@unimark.info, където можете да зададете Вашите въпроси, свързани със  защитата на личните данни!

МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД зачита Вашите лични данни. Ние като администратор на лични данни събираме и обработваме определена информация за физически лица. С настоящата политика искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и за какво тази информация ни е необходима. Тази политика за защита на данните е достъпна в долната част на всяка страница на този сайт.

За нас

Адресът на нашия сайт: https://unimark.info.

ЦЕЛ

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

  • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
  • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на https://unimark.info/;
  • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
  • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:

 „Лични данни”  – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 „Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

 „Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Цялата обработка на лични данни събрани от сайта на Unimark.info се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.
При обработването на лични данни администраторът спазва следните принципи:
• Личните данни се обработват законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение субeкта на данни („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
• Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшната обработка за архивиране за цели от обществен интерес, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели не се считат за несъвместими с първоначалните цели („ограничение на целите“);
• Личните данни трябва да бъдат подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
• Личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
• Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълга срокове, доколкото ще бъдат обработвани едипетвено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламента с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ:

Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ:

  • Прочетете тази политика за поверителност!
  • Ако вече сте наш клиент, може би вече сме Ви уведомили за промяната в нашата политика по защита на лични данни, но сега сме направили промени, за които смятаме, че трябва да бъдете информирани, особено в частта за това как събираме и обработваме Вашите данни.
  • Ако ни предоставите лична информация за други хора или ако други ни предоставят информация за Вас, ще използваме тази информация само за конкретната причина, поради която тя ни е била предоставена. С изпращането на информацията потвърждавате, че имате правото да ни упълномощите да я обработваме от Ваше име в съответствие с тази Декларация за поверителност.

Какви лични данни събираме и защо?

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки
ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Анализ

Unimark.info събира и обработва лични данни на външни лица, посетители на този сайт. За целите на своите бизнес процеси МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, чрез john doe този сайт Unimark.info събира следните категории лични данни:

  • Физическа идентичност;
  • Интернет индентификация;
  • Местоположение.

Видовете лични данни са минимално необходимите за извършване на нормалното функциониране на дейностите представени чрез сайта. Личните данни се предоставят доброволно само със съгласието на субекта на данни. А именно:

имена на субекта на данни, идентификационен номер – събират се при доброволно попълване на форма за контакт след отбелязване на съгласие

телефонен номер – попълва се при желание от страна на посетителя от сайта за започване на преддоговорни отношения по сключване на сделка за покупка

IP адрес, интернет провайдър, операционна система – версия и вид, история на посетените страници, геолокация, идентификатор на мобилно устройство, профил  – тези данни се събират при посещението на всеки ползвател на сайта. По подробно са описани в страницата Политика на “Бисквитките”

имейл адрес – попълва се при желание от страна на посетителя от сайта за започване на преддоговорни отношения по сключване на сделка за покупка, въпроси по отношение на продукти или услуги предлагани от сайта Unimark.info .

Физически адрес за доставка – събират се само при желание на посетителя на сайта при попълването на форма за контакт, където полето е отбелязано като незадължително

МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД НЕ СЪБИРА, ОБРАБОТВА ИЛИ ИЗПОЛЗВА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ!

Съхранението на събраните данни :

Личните данни, които събираме, се обработват в офиса ни в офиса в гр. Шумен и се пазят в криптиран вид на Linux Server и във всички съоръжения за обработка на данни, управлявани от третите лица, посочени по-долу в тази политика

Имаме физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и да осигурим информацията, която събираме. За повече информация относно усилията ни да гарантираме, че данните ви се съхраняват по сигурен начин, ние сме изработили и спазваме Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, които са част от нашата Политика за защита на данните.

Моля имайте в предвид:

Вие предоставяте лични данни на свой собствен риск! За съжаление никой не може да гарантира 100% сигурност на предаването на данни, но ние сме свели всички рискове до минимум. Ако смятате, че поверителността Ви е нарушена, моля, свържете се незабавно с нас на адрес: гр.Шумен,ул.Ген.Скобелев №41-1 ап.3. или на  +359 888700158 , или чрез имейл на privacy@unimark.info

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

С кого споделяме данните ви?

Пряк достъп до Вашите лични данни имат само лица, работещи в МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, в чиито задължения влиза обработотването на такава информация. Тези лица са преминали специално обучение и са професионално подготвени за такава обработка, а също така са наясно с отговорностите и задълженията, които МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД като администратор на лични данни поема. До Вашите лични данни или до част от тях имат пряк достъп, както следва:

  • Куриерска фирма – адрес, телефон и имена
  • Счетоводна кантора – имена, адрес, идентификационен номер
  • Реклана агенция – имена, имейл адрес, телефон

Колко дълго държим личните ви данни?

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Как използваме вашите данни?

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Всички лични данни, които събираме на основание различно от законното такова, ще става само със СЪГЛАСИЕ, което Вие можете да изберете да дадете или не и то за точно и ясно определени цели, за които ние сме длъжни да Ви попитаме на прост и разбираем език!

Можете да промените решението си!

Ако предварително сте дали съгласието си да обработваме Вашите данни, Вие можете свободно да оттеглите това съгласие по всяко време. Можете да направите това, като ни изпратите имейл на privacy@unimark.info

Ако оттеглите Вашето съгласие и ако нямаме друго правно основание за обработката на Вашата информация, ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни. Ако имаме друго правно основание за обработването на информацията Ви, тогава може да продължим да го правим, при спазване на законните Ви права.

Вижте Съгласие за обработване на личните данни и Уведомление за поверително третиране на личните данни, също така можете да се запознаете с Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните

Ние уважаваме нашите клиенти! Именно затова смятаме, че освен правото да купуват от нас, имат други определени права в отношенията си с нас! Нашите клиенти имат дефинирани права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях съгласно ОРЗД. Те се състоят от:

  • Достъп до информацията, която имаме за Вас или Право на информация  и достъп
  • Право да искате коригиране / поправяне  на Вашата информация
  • Отмяна на маркетингови съобщения 
  • Искате само определена услуга? – Имате правото да се ограничи обработката на данните Ви
  • Искате да бъдете забравени от нас? Имате правото да бъдете „забравен“ 
  • Искате да се оплачете от нас? Имате право на възражение и можете да се обърнете към КЗЛД

Всяко от тези права е подкрепено от подходящи процедури, разработени и установени в рамките на защитата на личните данни от МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД , които позволяват да се предприемат необходимите действия в сроковете, посочени в ОРЗД,.

ВСЕКИ НАШ КЛИЕНТИ, ЧИИТО ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ МОЖЕ:

  • Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
  • Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
  • Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
  • Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
  • Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
  • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
  • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
  • Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
  • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
  • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
  • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни:

  • Вие както и всички наши клиенти можете да отправите Вашите искания към нас и ние от  МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД  ви гарантираме, че отговора на Вашето искане ще бъде разгледано и ще получите отговор в законоустановения  срок, който е и съгласуван с изискванията на Общия регламент.
  • Клиентите имат право да подават жалби до МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите.